Skip to main content Skip to primary navigation

Uitstoot: Emissies & immissies

De site van Umicore in Hoboken neemt al vele jaren maatregelen om de uitstoot van geleide emissies uit onze schoorstenen, en immissies van metalen in de omgeving maximaal te beperken. Zowel Umicore als de Vlaamse Milieumaatschappij voeren metingen uit. Aan de hand van deze resultaten passen we onze milieumaatregelen op en rond de site aan.  

 

Meten is weten - meetposten

Wat betreft de geleide emissies uit onze schoorstenen voldoen we al lange tijd aan de normen. Naast geleide emissies, zijn er de immissies van metalen in de omgeving. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door fijn zwevend en grof uitvallend stof. De wind neemt het stof mee wanneer het ontsnapt uit gebouwen of wanneer het verwaait bij het verplaatsen van grondstoffen. Om stofvorming te voorkomen passen we onze logistieke activiteiten aan en optimaliseren onze processen en installaties.  

We meten de immissies van lood, cadmium en arseen in fijn zwevend en grof uitvallend stof via drie meetposten, vlak naast de site in Hoboken in de wijk Moretusburg.

Op de foto zijn meetpost G, op het Umicore terrein, meetpost 23 die zich het dichtst bij de loodraffinaderij bevindt en meetpost CM op het Constantin Meunierplein aangeduid. De drie meetlocaties liggen ten noordoosten van onze fabriek, omdat de wind vooral in die richting waait. Daar zullen dan ook hogere concentraties te meten zijn dan op plaatsen verder van de site of in andere windrichtingen.  

Elke maand publiceren we onze meetresultaten voor de uitstoot van lood, cadmium en arseen in fijn zwevend stof (PM10) en grof uitvallend stof. We tonen glijdende jaargemiddelden (dus het gemiddelde van telkens de laatste 365 dagen) en het maandgemiddelde.

Recentste meetresultaten

Hier publiceren we elke maand een update van de glijdende jaargemiddelden (dus het gemiddelde van telkens de laatste 365 dagen) en het maandgemiddelde van onze metingen van lood in grof uitvallend stof en fijn zwevend stof.

Lood (Pb) in fijn zwevend stof (PM10) op de meetpunten G, CM en 23 tot en met maart 2024

De Vlaamse overheid legt voor het glijdend jaargemiddelde van lood in fijn zwevend stof (PM10) een grenswaarde op van 500 nanogram per kubieke meter. Een nanogram is een miljardste deel van een gram. We blijven al geruime tijd onder deze grenswaarde. 

Pb staat voor lood. PM10 staat voor fijn zwevend stof. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Lood (Pb) in grof uitvallend stof op meetpunten G, CM en 23 tot en met maart 2024

Voor lood in grof uitvallend stof bestaat er geen grens- of streefwaarde. Er is echter wel een grens- en streefwaarde voor het gemiddelde van het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij in de omgeving. Hoewel we onder die grenswaarde zitten, behalen we nog niet de streef- of richtwaarde.

Pb staat voor lood. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Hier publiceren we elke maand een update van de glijdende jaargemiddelden (dus het gemiddelde van telkens de laatste twaalf maanden) en het maandgemiddelde van onze metingen van cadmium in grof uitvallend stof en fijn zwevend stof.

Cadmium (Cd) in fijn zwevend stof (PM10) op meetpunten G, CM en 23 tot en met maart 2024

De Europese streef- of richtwaarde voor cadmium in fijn zwevend stof is 5 nanogram per kubieke meter lucht. Een nanogram is een miljardste deel van een gram. Umicore voldoet aan deze Europese streefwaarde.

Cd staat voor Cadmium. PM10 staat voor fijn zwevend stof. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Cadmium (Cd) in grof uitvallend stof op meetpunten G, CM en 23 tot en met maart 2024

Voor cadmium in grof uitvallend stof bestaat er geen grens- of streefwaarde voor een individueel meetpunt. Er is wel een streef- of richtwaarde voor het gemiddelde van het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij, en daar voldoen we aan.

Cd staat voor Cadmium. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Hier publiceren we elke maand een update van de glijdende jaargemiddelden (dus het gemiddelde van telkens de laatste twaalf maanden) en het maandgemiddelde van onze metingen van arseen in grof uitvallend stof en fijn zwevend stof.

Arseen (As) in fijn zwevend stof (PM10) op meetpunten G, CM en 23 tot en met maart 2024

De Europese streef- of richtwaarde voor arseen in fijn zwevend stof is 6 nanogram per kubieke meter lucht. Een nanogram is een miljardste deel van een gram. Deze richtwaarde halen we helaas nog niet. Het is natuurlijk onze prioriteit om de richtwaarde te behalen. 

As staat voor Arseen. PM10 staat voor fijn zwevend stof. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Arseen (As) in grof uitvallend stof op meetpunten G, CM en 23 tot en met maart 2024

Voor het glijdend jaargemiddelde van arseen in grof uitvallend stof is er geen verplichte grenswaarde en geen streef- of richtwaarde, noch voor individuele meetpunten of gemiddelde van het meetnet.

As staat voor Arseen. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.