Skip to main content Skip to primary navigation

Enkele technische termen uitgelegd

Normen

 • Grenswaarde: limietconcentratie voor het glijdend jaargemiddelde die moet worden gerespecteerd. 
 • Streefwaarde: doelstelling voor het glijdend jaargemiddelde om door verbeteringen deze waarden te behalen. 

Meeteenheden

 • Glijdend jaargemiddelde: dit is de gemiddelde concentratie van het voorbije jaar (van de laatste 365 dagen voor fijn stof en van de laatste 12 maanden voor grof stof).
 • Maandgemiddelde: dit is de gemiddelde concentratie van de laatste kalendermaand. Voor milieuvergunningsnormen telt niet het maandgemiddelde, maar wel het glijdend jaargemiddelde.
 • Micrometer of micron: is een meeteenheid afgekort met het symbool µm. Eén micrometer of micron is gelijk aan één miljoenste deel van een meter (0,000 001 m), of één duizendste deel van een millimeter.
 • Nanogram: is een meeteenheid afgekort met het symbool ng. Eén nanogram is gelijk aan één miljardste deel van een gram (0,000 000 001 g).
 • PM10-stof: PM10-stofdeeltjes zijn niet groter dan 10 micron. 1 micron is 1/1000ste van een millimeter. Dat is zo fijn dat je het met het blote oog niet kan zien. Om een idee te geven: een menselijk haar is tussen 50 en 70 micron dik. Doordat het zo licht is, blijft PM10 stof heel lang zweven en kan het in de longen terechtkomen. De normen en streefwaarden voor fijn stof of PM10-stof worden uitgedrukt in ng/m³.
 • Uitvallend of grof stof: Grof stof valt vrij snel terug op de grond en kan dan opnieuw opwaaien. Zo verplaatst het zich in sprongen. Eens op de bodem kan het via bijvoorbeeld handen en mond in het lichaam komen. Wordt uitgedrukt in microgram dat per vierkante meter per dag (µg/m².dag) uitvalt.

Emissies

(= de verzamelnaam voor de uitstoot van stof, metalen of gassen aan de bron)

 • Geleide emissies: stof, metalen en gassen uitgestoten via een schoorsteen

 • Niet-geleide emissies: stof, metalen en gassen die ontsnappen uit gebouwen of verwaaien bij het verplaatsen van grondstoffen.
 • Immissie: de hoeveelheid stof, metalen en gassen aanwezig in de omgeving. We meten onder andere metalen in zwevend stof in de lucht en in neervallend stof.

Technieken om gassen te zuiveren

 • Zakkenfilter: Zuivert de afgezogen droge gassen door een filter en vangt al het stof hiervan op.
 • Elektrofilter: Verwijdert stof en fijne waterdruppeltjes door de lucht door een spanningsveld te blazen.
 • Natte wasser: Haalt de vervuilende stoffen uit afgezogen dampen met veel water of gasvormige verontreinigende stoffen door ze te besproeien en op te vangen.

Types afzuiging

Bij alle processen waarbij hitte wordt gebruikt, ontstaan gassen. We onderscheiden ze op basis van hun eigenschappen

 • Afzuiging van primaire gassen of procesgassen: Primaire gassen ontstaan uit het productieproces. Ze zijn erg heet en bevatten vele stof. Daarom koelen we ze en voeren ze rechtstreeks af via een primaire afzuiging.
 • Afzuiging van hygiënegassen: Deze vangt gassen op die ontsnappen via openingen van de installaties, bijvoorbeeld bij het vullen van de oven; Om onze mensen te beschermen, verwijderen we deze gassen via een secundaire afzuiging.
 • Tertiaire afzuiging: Vangt alle resterende gassen op door het gele gebouw dicht te maken en alle lucht hiervan te zuiveren.