Skip to main content Skip to primary navigation

The Umicore way

The Umicore Way is de hoeksteen van alles wat we doen bij Umicore. The Umicore Way beschrijft onze waarden, de manier waarop we deze doelstellingen willen bereiken en ons globaal engagement voor de principes van duurzame ontwikkeling. The Umicore Way is niet alleen bedoeld voor de medewerkers van Umicore, maar strekt zich ook uit tot onze relaties met al onze stakeholders. Ons ultieme doel is om onze onderneming door de toepassing van The Umicore Way nog meer succes en aanzien te geven.

Materials for a better life

Wij geloven dat materialen essentieel zijn geweest voor de menselijke vooruitgang, dat ze aanwezig zijn in de kern van ons huidig leven en ook in de toekomst verdere welvaartsgroei mogelijk zullen maken.

Wij geloven dat metaalhoudende materialen een bijzondere plaats innemen, aangezien ze efficiënt en oneindig kunnen worden gerecycleerd en daardoor de basis vormen voor duurzame producten en diensten.

Wij willen een leidende positie voor Umicore als leverancier en ontwikkelaar van oplossingen die een beroep doen op materialen, en daardoor bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het leven.

Voorrang aan onze klanten

Wij leggen ons toe op het ontwikkelen, produceren, toepassen en recycleren van metaalhoudende materialen en werken mee aan oplossingen die een beroep doen op materialen. Wij bundelen onze vaardigheden in metaalkunde, scheikunde en materiaalkunde in functie van de behoeften, toepassingen en systemen van onze klanten. Wij richten ons op drie gebieden waar wij een leiderschapspositie kunnen innemen en waar wij waarde kunnen creëren: Catalysis, Energy & Surface Technologies, en Recycling. Onze ambitie is om de voorkeursleverancier te zijn van onze klanten. Wij streven naar verdere groei van onze onderneming dankzij competente werknemers, operationele uitmuntendheid en technologische innovatie.

 
Waarden

De waarden van openheid, innovatie, respect, samenwerking en inzet zijn een sleutel tot ons succes. Wij dragen deze waarden hoog in het vaandel en nemen gepaste stappen als ze niet worden nageleefd.

Milieu

In het kader van ons engagement voor duurzaamheid houden we rekening met de milieu-impact van onze activiteiten. Daarom:

 • Willen we onze milieuprestaties voortdurend verbeteren.
 • Nemen we actief deel aan het beheer en het saneren van risico’s die het gevolg zijn van activiteiten in het verleden.
 • Passen we risicobeheersstrategieën toe op basis van correcte gegevens en gegronde kennis.
 • Bevorderen en promoten we verantwoord design, gebruik, hergebruik, recyclage en verwijdering van onze producten.

Maatschappij

Wij laten ons leiden door fundamentele mensenrechten en leven die rechten na overal ter wereld waar de Groep actief is.
We communiceren met de gemeenschappen rondom onze bedrijven en trachten een positieve bijdrage aan deze gemeenschappen te leveren. We gaan een effectieve en transparante communicatie aan met al onze stakeholders en gebruiken deze dialoog om onze prestaties nog te verbeteren.

Medewerkers

In ons streven om een aantrekkelijke werkgever te zijn voorzowel onze huidige als toekomstige medewerkers houdenwij de volgende principes voor ogen:

 • Wij doen geen toegevingen op het vlak van veiligheid en willen een ongevallenvrije werkomgeving creëren voor iedereen.
 • Wij willen ervoor zorgen dat Umicore een gezonde werkplek is en trachten onze arbeidsgezondheidsprestaties voortdurend te verbeteren.
 • Wij ondersteunen onze medewerkers en bieden opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
 • Wij stellen al onze medewerkers in staat om bij te dragen aan ons succes. Prestaties worden regelmatig beoordeeld en op rechtvaardige wijze beloond.
 • Wij geloven in gelijke kansen, eerlijkheid en diversiteit. Aanwerving en promotie gebeuren op basis van de vereiste kwalificaties.
 • Wij gaan een constructieve dialoog aan met onze medewerkers en hun vertegenwoordigers.

 
Aandeelhouders

Wij streven naar waardecreatie voor onze aandeelhouders, met een nadruk op de middellange en langere termijn. Wij betrachten duurzame groei – groei die rekening houdt met financiële, leefmilieu- en sociale aspecten. Ons voornaamste instrument voor het meten van waardecreatie is rendement op aangewend kapitaal (Return on Capital Employed). We streven naar rendement van elke activiteit na aftrek van de kosten van het benodigde kapitaal om die activiteit in stand te houden. In onze communicatie met de financiële markten trachtenwij een nauwkeurig, eerlijk en compleet beeld van de onderneming te geven.

Organisatie

Business Units: De Business Units vormen de pijlers van onze organisatie. Wij geloven in decentralisatie en vertrouwen de Business Units een grote mate van autonomie toe. De Business Units zijn echter rekenschap verschuldigd voor hun bijdrage aan de waardecreatie van de onderneming en het engagement voor duurzame ontwikkeling. De Business Units zijn samengebracht
in Business Groups op basis van strategische ontwikkelingsthema’s.

Gedeelde Operationele Functies worden opgezet daar waar wij alle baat hebben bij schaalvergroting en expertisebundeling.

Corporate Departementen beheren een aantal taken en middelen op ondernemingsniveau, bepalen een aantal beleidslijnen en oefenen controle uit.

De Directieraad creëert een visie voor de Groep, keurt de strategieën van de Business Units goed en ziet toe op de uitvoering hiervan. Het bepaalt de algemene strategie van de onderneming en legt deze voor aan de Raad van toezicht. Het spreekt zich uit over alle grote beslissingen aangaande de inzet van kapitaal, en neemt de belangrijkste personeelsbeslissingen.

De Raad van toezicht is verantwoordelijk voor de algemene strategie van de onderneming. De Raad stelt de Gedelegeerd bestuurder en de leden van de Directieraad aan en volgt hun prestaties op. De Raad ziet erop toe dat Umicore de principes van deugdelijk bestuur in acht neemt.

Integer ondernemen

Overal waar wij actief zijn, vormt onze reputatie een waardevol bezit. Die reputatie wordt bepaald door ons doen en laten. Wij onthouden ons van alle handelingen die de goede naam van Umicore kunnen aantasten.

 • Wij hanteren een strenge bedrijfsethiek en gedragscode. Wij nemen onze interne regels en voorschriften in acht en onderwerpen ons aan alle geldende wetten en reglementen in de landen waar wij actief zijn.
 • Wij bepleiten en beogen eerlijke concurrentie en weigeren ons derhalve in te laten met onwettig overleg of illegale afspraken met concurrenten over prijzen, marktaandelen of andere praktijken van die aard.
 • Wij vermijden alle situaties die aanleiding geven of kunnen geven tot een conflict tussen de belangen van Umicore en onze eigen belangen en wij weigeren enig ongepast voordeel te bieden, om zakelijk voordeel te behalen of andere diensten te verkrijgen.
 • Wij gaan omzichtig om met en beschermen alle materiële en immateriële activa van de Groep, met inbegrip van alle eigendomsinformatie, intellectuele eigendommen en innovaties.
 • Wij kijken uit naar handelspartners die onze ethische, maatschappelijke en ecologische standpunten delen.

Wil je meer weten?