Skip to main content Skip to primary navigation

Informatie over de groene zone

Regional website Belgium

Context

De site van Umicore in Hoboken vindt haar oorsprong in 1887. De Duitse bedrijven Metallgesellschaft en Degussa richtten toen langs de oevers van de Schelde de Sociéte Générale Metallurgique op om zilver te winnen uit concentraten en bijproducten van looderts. Met de verdere industriële ontwikkeling van het gebied in de 19e en 20ste eeuw, de komst van scheepswerven en andere fabrieken, ontwikkelde zich ook huisvesting, destijds vaak in de nabijheid van industrie. 

De site en de buurt zijn dus steeds dichter naar elkaar gegroeid, tot op een punt dat de woonwijk en de site, op enkele meters na, aan elkaar grensden. Deze huizen in de Curiestraat, ten noorden van het fabrieksterrein, dateren van 1958. 

De Umicore site wil de invloed van onze activiteiten op de buurt zoveel mogelijk beperken, niet alleen met doorlopende milieumaatregelen, maar ook met het aanleggen van een groene zone. Dit bosgebied is een structurele en duurzame maatregel om afstand te scheppen tussen het aanpalende woongebied en het fabrieksterrein. De invloed van de site op de buurt is het grootst in de nabije straten: de halfjaarlijkse lood-in-bloedmetingen laten telkens zien dat de kinderen die het dichtst bij de site wonen gemiddeld hogere lood-in-bloedwaarden hebben, dan de kinderen verder weg.

Om de groene zone te kunnen verwezenlijken, heeft Umicore aan alle bewoners die het dichtstbij wonen, in zone 1, aangeboden om hun woningen te kopen. Dit aanbod loopt sinds eind 2020. Bewoners met kinderen tot 12 jaar in zone 2, wat verder weg van de site, konden tot eind 2021 hun huizen aanbieden voor verkoop. Bijna alle bewoners zijn op het aanbod ingegaan: in zone 1 werden 186 woningen, of meer dan 97%, verkocht aan Umicore en in zone 2 geldt dat voor bijna 100 woningen. Umicore heeft de bewoners zo veel mogelijk individueel ondersteund in wat er komt kijken bij de verkoop en aankoop van huizen.

Het begin van de werkzaamheden is een belangrijk moment voor de voormalige bewoners van de woningen die worden afgebroken en voor de buurt als geheel. Het verdwijnen van de huizen dit jaar en de toekomstige groene zone, samen met een nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem zal de aanblik van de wijk Moretusburg ingrijpend veranderen.

De groene zone zal ongeveer 6 hectare beslaan. Daarvan is 1 hectare bos in het voorjaar van 2021 op onze site is aangelegd, en wordt ongeveer 5 hectare aangrenzend, afgesloten bos, in zone 1 tussen het fabrieksterrein en de straten ernaast aangelegd in 2024.

 

Eerste concrete stap in de aanleg van de groene zone – afbraak in twee fazen 

Het project van de groene zone wordt na ongeveer twee jaar voorbereiding nu concreet. De eerste stap in de toekomstige aanleg van het bosgebied, begint op maandag 8 mei met de gefaseerde afbraak van in totaal 186 woningen. De aannemer begint met het afbreken van 17 woningen. Umicore kreeg hiervoor afgelopen maart vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen in Antwerpen. Verwacht wordt dat de werken maximaal 1 maand in beslag nemen. In het najaar volgt de afbraak van de andere 169 woningen in zone 1. 

De reden voor deze gefaseerde benadering is dat Umicore en de aannemer zo veel mogelijk willen leren uit de afbraak van de eerste 17 woningen. Op deze manier kunnen we de tweede fase van de afbraak van de resterende woningen zo goed, efficiënt en veilig mogelijk laten verlopen voor de buurtbewoners.

 

Veiligheid op en rond de werf en aangepaste verkeerssituatie 

In het belang van de veiligheid, is de werf niet toegankelijk voor derden. Vrachtwagens en werfvoertuigen zullen af en aanrijden. 

De werken zullen dan ook de verkeerssituatie in de buurt wijzigen. De aannemer voorziet de nodige signalisatie in de betrokken straten. Samen met de aannemer willen we de verkeershinder zo veel mogelijk beperken. 

 

Stofbeperkende maatregelen tijdens de afbraakwerken

De aannemer neemt voorzorgsmaatregelen om het vormen en verspreiden van stof in de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Werken vinden bijvoorbeeld enkel plaats bij lage windsnelheden. Tijdens de werken volgen we het effect van deze maatregelen op met meest precieze technieken en sturen we bij indien nodig. 

Met de aannemer maakten we onder andere de volgende afspraken:

  • De hekken rond de werfzone zijn voorzien van stofschermen
  • Voordat een woning wordt afgebroken, wordt ze natgesproeid
  • Tijdens de werken zetten we mistkanon(nen) in die door middel van vocht het stof neerslaan 
  • De monitoring van stof gebeurt met zeer nauwkeurige apparatuur en via onze eigen meetstations in de buurt 
  • Het puin en de afbraakmaterialen worden in afgedekte vrachtwagens afgevoerd
  • Veegwagens reinigen en besproeien de betrokken straten aan het einde van elke werkdag (maandag tot en met vrijdag)

 

Meer informatie over de groene zone – onafhankelijk onderzoek

 

Een onafhankelijke studie door onderzoeksbureau Arcadis, begin 2022, toonde dat de aanleg van een groene zone ten noorden van de fabriekssite – tussen de Curiestraat en de Achturendagstraat – kan bijdragen aan een lagere blootstelling van de bewoners aan opwaaiend stof. Het positieve effect van de groene zone zit dus in het effect dat gecreëerd wordt door het vergroten van de afstand, eerder dan een filterend effect door de aangeplante vegetatie. De invloed van dergelijke vegetatiebuffer hangt af van verschillende factoren zoals de wijze van inrichting en het type vegetatie. 

 

Milieuverbeteringsmaatregelen – Dalende trend lood-in-bloedwaarden

Al geruime tijd besteedt de site van Umicore in Hoboken jaarlijks 25 miljoen euro aan milieumaatregelen die met succes de verspreiding van stof op de site en in de buurt beperken en de uitstoot van onze processen nog verder beneden de norm verlagen. 

Door constant onderzoek, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën en in samenwerking met experts en overheden, hebben we tal van maatregelen ingezet voor een schonere lucht, een efficiënt en duurzaam gebruik van water en het beperken en voorkomen van geluidshinder. De positieve gevolgen komen naar voren in de halfjaarlijkse lood-in-bloed resultaten die een dalende trend laten zien en afgelopen najaar hun laagst gemeten niveau ooit bereikten

De site blijft zich inzetten voor en investeren in het behalen van de best mogelijke resultaten.

De recentste voorbeelden van stofbeperkende maatregelen op het fabrieksterrein zijn zes meter hoge windschermen rond de opslagplaatsen langs de Schelde. Bovendien worden windschermen geplaatst langs de rivier, over een lengte van 220 meter en hoogte van zes meter. De windschermen verminderen de windkracht op de site en daarmee het opwaaien en verspreiden van stof op de site en in de buurt. De windkracht wordt ook opgevolgd met de windbarometer, die aangeeft of sommige logistieke en productieactiviteiten uitgesteld of stopgezet moeten worden. Sinds de ingebruikname van de windbarometer op de site in januari 2021 werden de activiteiten meer dan 60 keer aangepast aan de windsnelheid.

 

Een buurt in verandering – verbindingsweg

Niet alleen het verdwijnen van de huizen dit jaar en de toekomstige groene zone, maar ook een nieuwe verbindingsweg, die de wijk zal verbinden met Hemiksem zal de wijk Moretusburg ingrijpend veranderen. Deze openbare weg met een vrij liggend fietspad vervangt de Adolf Greinerstraat, die nu het fabrieksterrein van Umicore in Hoboken doorkruist, en wordt op het fabrieksterrein aangelegd, naast toekomstige groene zone. De Adolf Greinerstraat zal dan niet langer een openbare weg zijn, maar deel uitmaken van het fabrieksterrein. Het project komt ten goede van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers in zowel de omgeving als de site zelf. De werken zijn gepland in 2024.

PERSCONTACT

Caroline Jacobs
Media Relations Manager
M +32 473 52 50 70
E caroline.jacobs@eu.umicore.com