Skip to main content Skip to primary navigation

8 mei - Eerste concrete stap in het realiseren van de toekomstige groene zone in Moretusburg begint in mei

Regional website Belgium

Het project van de groene zone, dat de site van Umicore in Hoboken ongeveer twee jaar geleden lanceerde, wordt concreet. Vandaag ontvingen alle buurtbewoners een brief om hen te informeren over de start van de werken. 

De eerste stap in de toekomstige aanleg van een bos tussen het fabrieksterrein van Umicore in Hoboken en de straten naast de site, begint op maandag 8 mei. De aannemer begint die dag met het afbreken van 17 woningen. Later dit jaar volgt de afbraak van de andere 169 woningen die Umicore op vrijwillige basis heeft gekocht in de zone naast de site. Het gebied zal volgend jaar plaatsmaken voor een afgesloten bos van ongeveer 5 hectare. De vijf niet aangekochte woningen, zullen worden geïntegreerd in het ontwerp van de groene zone. 

Download hier de bewonersbrief met meer informatie over:

  • De verschillende fasen van de afbraak
  • De stofbeperkende maatregelen
  • De toekomstige groene zone

-------------------------------------------------------------------------

Beste bewoner,

 

Het project van de groene zone, dat de site van Umicore in Hoboken ongeveer twee jaar geleden lanceerde, wordt concreet. De eerste stap in de toekomstige aanleg van een bos tussen het fabrieksterrein van Umicore in Hoboken en de straten naast de site, begint op maandag 8 mei. De aannemer begint dan met het afbreken van 17 woningen. Later dit jaar volgt de afbraak van de andere 169 woningen die Umicore op vrijwillige basis heeft gekocht in de zone naast de site. Het gebied zal volgend jaar plaatsmaken voor een afgesloten bos van ongeveer 5 hectare. De vijf niet aangekochte woningen, zullen worden geïntegreerd in het ontwerp van de groene zone.

Het vindt zijn oorsprong in het najaar van 2020 toen we onze naaste buren aanboden hun woningen aan Umicore te verkopen. Het gebied zou plaatsmaken voor een groene zone. De halfjaarlijkse lood-in-bloedmetingen bij de kinderen uit de buurt toonden telkens dat de kinderen met de hoogste laad-in-bloedwaarden in de straten vlak naast de site woonden. De site heeft tal van maatregelen genomen die de invloed van haar industriële activiteiten op de buurt hebben verminderd en zal zich hiervoor blijven inzetten. De groene zone is een structurele en duurzame oplossing om het wonen en industrie in elkaars buurt mogelijk te maken.

De start van de werkzaamheden is een belangrijk moment voor de voormalige bewoners van de woningen die worden afgebroken en voor de buurt als geheel. De wijk kent immers een lange geschiedenis en heeft zich ontwikkeld na de komst van scheepswerven en industrie langs de oevers van de Schelde. De wijk is doorheen de jaren gegroeid tot de laatste huizen tot tegen het fabrieksterrein gebouwd zijn in 1958. Het verdwijnen van de huizen dit jaar en de toekomstige groene zone, zal de aanblik van de wijk Moretusburg ingrijpend veranderen.

Nu de aanleg van de groene zone binnenkort zal starten, zal Umicore alle mogelijkheden aanwenden om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten lopen. 

Met deze brief, geven we u graag een overzicht van de geplande werkzaamheden en de voorzorgsmaatregelen. We zullen u regelmatig informeren over volgende stappen. Contactgegevens en informatiekanalen vindt u onderaan de brief

 

Werkzaamheden in twee fasen

De afbraken van de in totaal 186 woningen vinden in twee fasen plaats. De reden hiervoor is dat Umicore en de aannemer zo veel mogelijk willen leren uit de afbraak van de eerste 17 woningen. De ervaringen uit deze eerste fase, worden toegepast tijdens de afbraak van de andere woningen. 

Naar verwacht zal de eerste fase maximaal 1 maand duren. Na het verdwijnen van de 17 woningen wordt het terrein voorlopig ingezaaid met gras. 

De tweede fase van de afbraken van de resterende 169 woningen zal dit najaar plaatsvinden.

 

Stofbeperkende maatregelen

De aannemer zal met voorzorgsmaatregelen het vormen en verspreiden van stof in de omgeving maximaal beperken. Werken vinden bijvoorbeeld enkel plaats bij lage windsnelheden. Tijdens de werken volgen we het effect van deze maatregelen op met meest precieze technieken en sturen we bij indien nodig

Met de aannemer maakten we onder andere de volgende afspraken: 

  • De hekken rond de werfzone zijn voorzien van stofschermen
  • Voordat een woning wordt afgebroken, wordt ze natgesproeid
  • Tijdens de werken zetten we mistkanon(nen) in die door middel van vocht het stof neerslaan
  • De monitoring van stof gebeurt met zeer nauwkeurige apparatuur en via onze eigen meetstations in de buurt
  • Het puin en de afbraakmaterialen worden nat en afgedekt in vrachtwagens afgevoerd
  • Veegwagens reinigen de betrokken straten aan het einde van elke werkdag (maandag tot en met vrijdag)

In het belang van de veiligheid, is de werf niet toegankelijk voor derden.  

 

Toekomstige groene zone

Na het afronden van de eerste fase en het verdwijnen van de 17 woningen wordt het terrein tijdelijk ingezaaid met gras. 

Wanneer ook de tweede fase is afgerond met de afbraak van de resterende 169 woningen, verwachten we in 2024 met de aanleg en de aanplantingen van de groene zone te beginnen. De woningen die niet zijn aangekocht, zullen worden geïntegreerd in het ontwerp van de groene zone. Dit afgesloten gebied van ongeveer 5 hectare inheemse beplantingen van bomen en struiken, zal grenzen aan 1 hectare groen die Umicore in het voorjaar van maart 2022 plantte op de site. Op termijn zal het geheel uitgroeien tot een bos.

 

Meer informatie over de stofbestrijdingmaatregelen

Studie Arcadis toont positief effect van aanleg groene zone aan.

Umicore besteedt al geruime tijd jaarlijks 25 miljoen euro aan milieumaatregelen die met succes de verspreiding van stof op de site en in de buurt beperken en de uitstoot van onze processen nog verder beneden de norm verlagen. We blijven ons inzetten voor het behalen van de best mogelijke uitkomst.

Milieumaatregelen variëren van stofbestrijding op en rond de site tot het waterbeheer op de site en maatregelen die het geluid beperken. De grootste uitdaging ligt in het verder verlagen van de concentraties van metalen in opwaaiend, uitvallend stof en in fijn zwevend stof. Recente voorbeelden zijn de plaatsing van windschermen rond de opslagplaatsen en langs de Schelde, het overdekken en benevelen van opslagplaatsen van 10,000 m2 en het invoeren van een weersafhankelijke werking van de site. Bij hoge windsnelheden bijvoorbeeld, stellen we bepaalde logistieke activiteiten op de site uit.

De stofbestrijdingsmaatregelen helpen in het steeds verder verlagen van de gemiddelde lood-in-bloedwaarden. Deze laten een dalende trend zien.

 

Vragen en informatie

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij SiteHoboken.Communicatie@umicore.com. Met dringende meldingen, over bijvoorbeeld stofhinder, kunt u ons bereiken op ons gratis groene nummer
0800 - 93739.

Ook via onze website umicore.be/hoboken en ons Facebook-kanaal “Umicore Hoboken Buurtinformatie” houden we buurtbewoners en geïnteresseerden op de hoogte.