Wijzigingen in de modaliteiten voor deelname aan de algemene vergaderingen van 30 april 2020 in het kader van de Covid-19 maatregelen

Regional website Belgium

Naar aanleiding van de globale uitbraak van Covid-19, gaat Umicore’s prioritaire aandacht naar de veiligheid van haar aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders. Met dat doel voor ogen  heeft de raad van bestuur van Umicore, na de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, beslist om de deelnamemodaliteiten met betrekking tot de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van donderdag 30 april a.s. (en eventueel de op woensdag 3 juni 2020 te houden buitengewone algemene vergadering, indien het aanwezigheidsquorum op 30 april a.s. niet bereikt zou zijn) te wijzigen.

De nieuwe modaliteiten van deelname worden toegelicht in de aangepaste oproeping die kan geraadpleegd worden op onze website.

De algemene vergaderingen zullen op afstand plaatsvinden, zonder mogelijkheid voor de aandeelhouders om fysiek aanwezig te zijn. De algemene vergaderingen zullen echter via een live webcast uitgezonden worden in een video en audio format, toegankelijk voor alle aandeelhouders op onze website. De aandeelhouders worden uitgenodigd om deze webpagina te raadplegen voor verdere informatie over de toegang tot de webcast.

De webcast zal geen mogelijkheid bieden tot live interactie en/of stemming. De aandeelhouders kunnen hun stem alleen op afstand uitbrengen, voorafgaand aan de algemene vergaderingen, hetzij via een stembrief hetzij door een volmacht die aan Umicore of aan de voorzitter van de raad van bestuur (of een andere door de raad van bestuur aangeduide persoon), aan de hand van de documenten die op de website van Umicore beschikbaar zijn.

Alle reeds uitgebrachte stemmen of onthoudingen in geldig ingevulde volmachten met aanduiding van een derde partij als lasthebber en die voorafgaand aan dit persbericht/deze mededeling zijn verstuurd, zullen niettemin in rekening worden genomen, zonder dat de aandeelhouder een nieuwe volmacht dient te ondertekenen, met dien verstande dat de lasthebbers niet het recht zal hebben om de algemene vergaderingen fysiek bij te wonen.

Aandeelhouders die nog geen stembrief of volmacht hebben ingediend op datum van dit persbericht, dienen enkel de aangepaste documenten te gebruiken, die beschikbaar zijn op de website van Umicore.

De aandeelhouders hebben nog steeds het recht om vragen te stellen over de agendapunten, maar alleen op schriftelijke wijze, voorafgaand aan de algemene vergaderingen, via gewone brief of via e-mail. De vragen zullen mondeling beantwoord worden gedurende de algemene vergaderingen, die via een live webcast zullen uitgezonden worden.

De volmachten en stembrieven, evenals de schriftelijke vragen, moeten Umicore ten laatste op zondag 26 april 2020 bereiken.