Skip to main content Skip to primary navigation

Gouverneur Cathy Berx en Umicore in Hoboken stellen resultaten veiligheidsinspanningen voor

Regional website Belgium

Umicore in Hoboken verwelkomt vandaag Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, op haar site. Haar bezoek markeert het afronden van een nauwe samenwerking tussen de federale Dienst Noodplanning van de gouverneur, Brandweer Zone Antwerpen en Umicore om haar noodplanning en veiligheidsmaatregelen op vlak van brandveiligheid in het bijzonder, te verbeteren.  Het geeft blijk van een hernieuwd vertrouwen van de overheid in de veiligheid van de site.

Het samenwerkingstraject en maandelijks overleg werden in de zomer van 2020 opgestart, nadat verschillende incidenten op de site tussen 2018 en 2020 leidden tot onbegrip en ongerustheid bij de buurtbewoners in de wijk Moretusburg, die vlak naast het fabrieksterrein ligt. De site van Umicore is een Seveso-site* die edelmetalen en andere non-ferro metalen recycleert uit industriële bijproducten en uit elektronica om deze nadien opnieuw te gebruiken.

Tijdens het bedrijfsbezoek van de gouverneur worden de resultaten voorgesteld van dit diepgaande samenwerkingstraject, alsook de investeringen die Umicore deed om interne noodplanning en veiligheid op en rond de site te verbeteren. Daarnaast zal een aantal milieuverbeteringsprojecten op het bedrijfsterrein worden toegelicht. Umicore investeert al geruime tijd 25 miljoen euro per jaar in projecten die de milieuresultaten verbeteren.

Gouverneur Cathy Berx: “Omwille van het gebruik van metaalhoudende grondstoffen en noodzakelijke reagentia en toeslagstoffen die nodig zijn in het recyclageproces van onder andere edelmetalen is Umicore een Sevesobedrijf, één van de vele op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Deze bedrijven vragen om superieure veiligheidsmaatregelen en waakzaam toezicht. Voor Umicore Hoboken, gevestigd in een woonwijk, moet de lat extra hoog liggen voor wat betreft veiligheid en milieuzorg. Indien er zich toch een incident voordoet, moet het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaan. Dit betekent dat er een perfect werkend noodplan is, dat de transparantie naar de overheden maximaal is en dat het bedrijf snel, open en correct communiceert naar de buurtbewoners. Aan deze punten werd er de voorbije jaren intensief en samen met de verschillende veiligheidspartners gewerkt.  Ik ben dan ook tevreden met de resultaten die we vandaag kunnen voorleggen. Ik dank de directie van Umicore site Hoboken voor het sterke engagement en de vele inspanningen die ze tijdens het samenwerkingstraject leverden. Ook veel dank aan de partners –de medewerkers van mijn dienst Noodplanning, Brandweer Zone Antwerpen en stad Antwerpen- voor de grondige opvolging en uitstekende begeleiding.” 

“We zijn verheugd met het bezoek van gouverneur Cathy Berx aan onze site. Na drie jaar intens en vakkundig samenwerken met haar overheidsdiensten hebben we de noodplanning en de brandveiligheid op onze site aanzienlijk verbeterd. Onze interne noodplanning is veel robuuster geworden, doordat we onze noodprocedures op elkaar hebben afgestemd en er, in overleg concrete maatregelen op het fabrieksterrein aan hebben gekoppeld. Ik beschouw het bezoek van de gouverneur als een teken van vertrouwen en kijk uit naar een blijvende samenwerking om de veiligheid van onze site naast een woongebied zo sluitend mogelijk te maken. Dit gaat uiteraard samen met onze continue investeringen in onze noodwerking en milieuzorg,” zei Johan Ramharter, Senior Vice President en directeur van de Umicore site.

Voorbeelden van brandveiligheidsmaatregelen die we op het fabrieksterrein genomen hebben, zijn:

  • het plaatsen van extra blusvoorzieningen (vier reservoirs van 1000 m³ elk)
  • het plaatsen van acht extra brandweerkranen en 14 collectoren, of verdeelpunten
  • het uitbreiden van de interne bedrijfsbrandweer: zeven in plaats van vijf collega’s zijn permanent op de site aanwezig
  • het in kaart brengen van de brandrisico’s voor alle diensten en productie-afdelingen op de site en het aftoetsen van de toestand van het gebouw aan de regelgeving. Dit gebeurde door een externe brandexpert. De focus lag op preventie met het weren van brandrisico’s, het tijdig detecteren van afwijkende situaties en de veilige bestrijding door de brandweer. 

Daarnaast is het crisisteam, dat werkt met een permanentiesysteem en samenkomt wanneer er zich een incident voordoet, uitgebreid van 22 naar 68 leden.

* Toelichting: 
Sevesobedrijven, waartoe de Umicore site in Hoboken behoort, produceren, verwerken en behandelen gevaarlijke stoffen of slaan ze op. België telt in totaal meer dan 400 Sevesobedrijven. Op provinciaal niveau telt de provincie Antwerpen met ongeveer 100 bedrijven het grootste aantal van dergelijke bedrijven. 
Het opvolgen en bijsturen van de noodplannen van Sevesobedrijven is een overheidstaak die tot de bevoegdheden van de gouverneur behoort. 

De afstemming van de interne noodplannen op bedrijfsniveau (Umicore) en de externe noodplannen van de overheid zorgt ervoor dat er bij noodsituaties sneller en gerichter kan opgetreden worden. Sevesobedrijven zijn verplicht om een intern noodplan op te maken en om dit elke drie jaar tijdens een oefening te testen. Deze oefeningen worden vaak georganiseerd in samenwerking met de federale Dienst Noodplanning van de gouverneur. Ook de gouverneur woont regelmatig dergelijke oefeningen bij.

Media Relations

Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

T: +32 2 227 7129
E-mail