Brief aan buurtbewoners Umicore Hoboken

Regional website Belgium

Woensdag 29 september 2021

De voorbije week kon u in verschillende media lezen dat Umicore beroep aangetekend heeft tegen de nieuwe vergunningsvoorwaarden van de provincie Antwerpen voor de site van Umicore in Hoboken. We begrijpen dat dat bij u verbazing oproept of zelfs op onbegrip stoot. We geven graag uitleg bij deze beslissing.

De lood-in-bloednormen zijn erop gericht om de gezondheid van de mensen, en met name de kinderen die in de buurt van onze fabriek wonen, optimaal te beschermen. Dat is en blijft ook  onze doelstelling. We doen maximale inspanningen, op het ritme van wat wetenschap en technologie ons toelaten,  om de impact van onze activiteiten zo veel mogelijk te beperken, zowel met betrekking tot de gezondheid van onze buren en medewerkers, als op het vlak van het milieu en de omgeving.           

Waar gaat het dan wel om

Umicore stelt de methode voor het bepalen van de norm in vraag. Het probleem zit voor Umicore dus niet bij het principe van een nieuwe en lagere norm, maar wel bij de manier waarop die tot stand komt en hoe die zal opgevolgd worden.  

In de nieuwe normen zal er naast een gemiddelde waarde ook een percentielwaarde gelden. Tegen eind december 2025 zal het gemiddelde 2 µg/dl moeten bedragen, met maximaal een 95e percentielwaarde van 4 µg/dl. Dat betekent dat maximaal 5% van de metingen boven de 4 µg/dl  mag liggen. Afhankelijk van wie deelneemt en hoeveel kinderen dat zijn, kan de waarde  heel sterk schommelen. 

Deze methode is niet betrouwbaar genoeg om als norm in een vergunningsvoorwaarde te hanteren, omdat de deelnemers  sterk wisselen en ze geen duidelijke indicatie geeft over de milieuresultaten en de invloed van de fabriek op de omgeving. Daarom vragen we om met de overheid in gesprek te gaan om samen een betrouwbare en robuuste meetmethode te bepalen. Als gevolg van het huizenaankoopprogramma zal het aantal deelnemende kinderen in de toekomst dalen waardoor de betrouwbaarheid van de voorgestelde methode nog verder zal afnemen.  

Dat betekent echter niet dat Umicore het aanvaardbaar vindt dat eender welk kind in de wijk te hoge loodwaarden in het bloed heeft. Ons streefdoel zal altijd zijn dat geen enkel kind in de wijk hoge loodwaarden heeft.

De lood-in-bloedwaarden vandaag

De nieuwe norm voor lood in bloed bedraagt dit jaar gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bij kinderen van 1 tot en met 12 jaar. In de vorige metingen van het voorjaar van 2021 bedroeg de gemiddelde lood-in-bloedwaarde van kinderen die hebben deelgenomen 3,42 µg/dl. 

We zien dat de verbeteringsprojecten die we doorheen de jaren gelanceerd hebben hun vruchten hebben afgeworpen. De milieuresultaten zijn steeds verder verbeterd. Maar daar laten we het natuurlijk niet bij. We doen onderzoek naar nieuwe technologieën en we zullen blijven investeren in milieu-gerelateerde verbeteringen. We blijven inzetten op het verlagen van emissies en stofuitval.

Naast alle verbeteringen die op de site gedaan worden, zijn we ervan overtuigd dat de groene zone naast de site een belangrijke rol zal spelen in het verder verlagen van de lood-in-bloedwaarden. We zien doorheen alle metingen in de voorbije decennia dat de hoogste loodwaarden voorkomen bij de kinderen die vlak naast de fabriek wonen. Door de afstand te vergroten, zullen er in de toekomst geen kinderen meer wonen op de plaatsen waar de blootstelling het grootst was. 

Uiteraard blijven we verder verbeteren en intensief meten op en rondom de site, ook wanneer er geen kinderen meer wonen. We stellen te allen tijde de gezondheid van onze buren en medewerkers voorop.