Skip to main content Skip to primary navigation

Extra lood-in-bloedonderzoek bij kleuters in ruime omtrek van Umicore in Hoboken  bevestigt lagere waarden verder van de site

Regional website Belgium

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) maakte vandaag de resultaten bekend van een extra lood-in-bloedonderzoek dat het uitvoerde bij 291 kleuters in de wijdere omgeving van de site van Umicore in Hoboken. Deze kleuters wonen verder weg dan de kinderen uit de aangrenzende wijken Moretusburg en Hertogvelden wiens bloed het PIH elk half jaar test. De gemiddeld gemeten lood-in-bloedwaarde bij de kleuters bedraagt 1,74 microgram per deciliter (µg/dl) en ligt beneden het gemiddelde van 2.36 µg/dl bij de kleuters die deelnamen aan de halfjaarlijkse lood-in-bloedmeting van afgelopen najaar.

Deze resultaten bevestigen de bevindingen van de halfjaarlijkse, vrijwillige metingen bij kinderen van 1-12 jaar in Moretusburg en Hertogvelden, die telkens uitwijzen dat de gemiddelde lood-in-bloedwaarden lager liggen naarmate de kinderen verder van de site wonen. Kleuters zijn bovendien gevoeliger voor de opname van lood dan oudere kinderen, onder andere vanwege hun frequente hand-mond contact. Daarmee onderstrepen de resultaten ook het belang van de toekomstige groene zone die Umicore in 2024 zal aanleggen om afstand te scheppen tussen de site en de nu nog aanpalende buurt.*

Dit extra onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Umicore en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Het kadert, samen met een humane biomonitoringsonderzoek later dit jaar onder 200 jongeren van 14-15 jaar in de wijdere omgeving van de site, in de wens om op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke gegevens een grondig onderbouwd inzicht te krijgen op de eventuele gevolgen van industriële activiteiten op de wijdere buurt. Op die manier kan Umicore doelgerichter bepalen welke preventiemaatregelen het meest efficiënt  zijn.

“We zijn tevreden dat de resultaten van dit extra onderzoek de relatie onderbouwen tussen de lood-in- bloedwaarden en de woonafstand van de site. Daarnaast brengt het onderzoek de hoeveelheid stof in huis en de ouderdom van de woning mee in rekening. Algemeen stellen we opnieuw vast dat kinderen die dicht bij de site wonen meer aan metaaluitstoot van opwaaiend stof worden blootgesteld dan kinderen die in de ruimere omgeving wonen en daar naar school gaan.

Dit sterkt ons in onze overtuiging dat het essentieel is om de afstand tussen industrie en de woonkern te vergroten, waarbij we de groene zone als een structurele maatregel zien voor nog lagere lood-in-bloedwaarden.” 

Johan Ramharter, Directeur van de Umicore site in Hoboken

“Al geruime tijd besteden we jaarlijks 25 miljoen euro aan milieumaatregelen die met succes de verspreiding van stof op de site en in de buurt beperken en de uitstoot van onze processen nog verder beneden de norm verlagen. We blijven ons inzetten voor het behalen van de best mogelijke uitkomst,” zei Johan Ramharter.

Het extra onderzoek bij de kleuters werd georganiseerd met als doel een antwoord te bieden op de ongerustheid die leeft bij ouders van kinderen die buiten Moretusburg-Hertogvelden wonen en een vollediger beeld te krijgen van de blootstelling van kinderen buiten deze wijk.


Metingen en bevindingen van het PIH

Aan het vrijwillige onderzoek, georganiseerd door het PIH, namen 291 kleuters deel. Ze wonen buiten de wijk en lopen school in Hof Ter Zande, De Regenboog en De Pluim. Aan ouders werd verzocht een vragenlijst in te vullen over de thuissituatie, levensstijl en gedrag. Het rapport wijst erop dat behalve de afstand van het fabrieksterrein, ook factoren zoals de locatie van de school en de hoeveelheid stof in huis bepalend zijn voor de lood-in-bloedwaarden. De ouders ontvangen samen met het resultaat van het bloedonderzoek een folder met preventietips indien één van de kinderen een loodgehalte boven de 2 µg/dl heeft. Ouders met vragen kunnen steeds terecht bij de wijkwerkster.


Verbeteringsmaatregelen*

De site in Hoboken recycleert edelmetalen en andere waardevolle non-ferro metalen onder andere voor hergebruik in autokatalysatoren en herlaadbare batterijen voor elektrische auto’s. Dankzij de voortdurende verbeteringsmaatregelen tegen het opwaaien en verspreiden van stof met daarin looddeeltjes, evolueren de lood-in-bloedwaarden bij de kinderen uit de buurt gunstig. De directe uitstoot van de activiteiten ligt systematisch onder de steeds verder verstrengde norm.

De toekomstige groene zone van ongeveer 5 hectare bos zal een afstand scheppen tussen het fabrieksterrein en de aanpalende buurt. Dit jaar begint de gefaseerde en gecontroleerde afbraak van de verkochte huizen. Naar verwacht wordt de groene zone voltooid in 2024 en zal grenzen aan 1 hectare bos dat Umicore in 2022 op haar site aanlegde.

Voorbeelden van recente maatregelen zijn de plaatsing van windschermen zowel rond de opslagplaatsen bij de Schelde, als langs de rivier. Daarnaast biedt Umicore al vele jaren aan om stofanalyses te doen bij buurtbewoners die van plan zijn hun woning te verbouwen, en eventueel stof te verwijderen voordat de werkzaamheden plaatsvinden.

Media Relations

Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

T: +32 2 227 7129
E-mail