Stakeholders

Loodemissie

De afgelopen decennia heeft Umicore de globale impact op de omgeving van zijn recyclageactiviteiten in Hoboken sterk kunnen verminderen. Bij elke bijkomende investering op onze site zijn verlaagde omgevingsimpact en betere milieuresultaten trouwens prioritair.

Vernieuwingswerken aan het dak van de loodraffinaderij op onze site van november 2015 tot februari 2016 hebben onverwacht en tijdelijk onze stofemissie verhoogd. Zodra de oorzaken van de emissieverhoging duidelijk waren heeft Umicore de overheid en de bevolking uitdrukkelijk hierover geïnformeerd. Ondertussen werd ook een prioritair investeringsprogramma gestart dat, naast andere milieubevorderende ingrepen, de volledige loodraffinaderij tegen eind 2017 onder afzuiging zal brengen. In de komende weken zal er al een voorlopige afzuiginstallatie op één van de daknokken in dienst genomen worden.

Umicore betreurt ten zeerste dat een aantal kinderen uit de buurt verhoogde loodwaarden vertonen, zoals vastgesteld naar aanleiding van de bloedafnames in 2016. We blijven nauw samenwerken met de autoriteiten rond de begeleiding van alle buurtbewoners en roepen nogmaals op om tweemaal per jaar deel te nemen aan de bloedafnames georganiseerd door de provincie Antwerpen en de hygiëneregels van hun medische milieukundigen op te volgen.

Umicore blijft inspanningen leveren om via onderzoek, testen en investeringen in milieubeschermende maatregelen een veilige en gezonde omgeving te creëren, zowel voor haar eigen medewerkers als de buurtbewoners.

Umicore’s standpunt over het gebruik van slakken voor dijkversteviging

Slakken van Umicore in Hoboken worden al vele jaren gebruikt in dijkverstevigingswerken. Het gebruik ervan is gemotiveerd door verschillende impactstudies die dienden uitgevoerd te worden om een gebruikstoelating te verkrijgen van de OVAM. Deze studies hielden telkens rekening met nieuwe normstellingen.

Sinds begin 2016 zijn er nieuwe EU-normen van kracht die meer beschermend zijn voor levende organismen in oppervlaktewater. Umicore heeft de OVAM op de hoogte gebracht dat er als gevolg daarvan nieuwe studies zouden ondernomen worden om na te gaan of de impact van producten conform de normering is. Aan de hand van deze studies zal er dan een nieuwe gebruikstoelating gevraagd worden aan de OVAM. Tot zolang levert Umicore uiteraard geen producten meer af voor deze toepassing.

Uit een eerste studie die recent werd uitgevoerd, blijkt dat er geen impact is op organismen die in het water leven en op het globale ecosysteem van de rivier. Een tweede studie toont aan dat er ook geen impact is op organismen die leven in het sediment op de bodem van rivieren bij een debiet van minimaal 25 m³/s of meer. Dit debiet is altijd een gebruiksvoorwaarde geweest voor de toepassing van slakken als dijkversteviging in het verleden; een voorwaarde waaraan Umicore zich altijd heeft gehouden.

Ten slotte herhalen wij dat Umicore zelf het initiatief genomen heeft om de leveringen tijdelijk te schorsen tot de conformiteit met de nieuwe normen aangetoond wordt.

Umicore’s reactie op het artikel van Apache

Umicore heeft kennis genomen van een artikel dat op 27 januari 2017 verschenen is op de website www.apache.be.

Het Apache-artikel bevat naar onze mening een aantal onjuistheden en misleidende informatie. Zo is het in de wetgeving toegelaten dat de concentratierichtwaarden overschreden worden als kan aangetoond worden dat de uitloging van metalen binnen de normen blijft, iets waaraan de Umicore-slakken altijd voldaan hebben en wat in periodieke uitloogproeven ook telkens werd aangetoond.

Eventuele verhoogde concentraties Pb in organismen die zeer nabij de slakken leven (zoals het voorbeeld van de pissebedden in het artikel) betekenen niet noodzakelijk een verhoogde toxiciteit. Bovendien werd er in een recente studie (Cardwell et al., 2013) aangetoond dat Pb niet verder bio-magnificeert in de aquatische voedselketen, m.a.w. er zijn geen risico’s voor het globale ecosysteem.

Verder insinueert het artikel dat de vergruisde metaalslakken Umicore-slakken zouden zijn. Umicore test haar producten systematisch op breukvastheid, waterabsorptie en vorstbestendigheid. Dat zijn 3 parameters die van belang zijn voor de consistentie van de slakken. Uit deze testen blijkt dat onze slakken voldoen aan de normeringen.

Milieujaarverslag 2015

In het milieujaarverslag lees je meer over de invloed van onze productieactiviteiten op lucht, water en geluid.